KONKURS FOTOGRAFICZNY „PORY ROKU w GMINIE ŁAPANÓW cz.I ZIMA – DK ŁAPANÓW

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Pory roku w gminie Łapanów”

CZ. I „ZIMA”

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Gminy Łapanów ukazane w zimowej aurze.

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Łapanów, z siedzibą Łapanów 10, 32-740 Łapanów.

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących i będzie składał się z czterech odrębnych etapów obejmujących poszczególne pory roku.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby CKGŁ .

6. Format nadesłanych prac: min. 10×25 cm. Zdjęcia w formacie JPG o wymiarach min. 1200×1600 pikseli i max. w plikach nie przekraczających 2MB należy dodatkowo nadsyłać na adres  dk@lapanow.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), zostaną zdyskwalifikowane.

8. W treści listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko oraz adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu i miejsce wykonania zdjęcia, oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

9. Nadesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą przesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.

10.Zdjęcia należy nadsyłać od 15.02.2011r. do 15.03.2011r. Rozstrzygnięcie pierwszej części konkursu nastąpi 30.03.2011r.

11.Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12.Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury.

13.Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.ck-lapanow.pl

14.Udział w konkursie jest równoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Centrum Kultury Gminy Łapanów.

15.Organizatorzy przewidują nagrody główne oraz nagrody za wyróżnienie prac. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16.Nagrody zostaną wręczone laureatom na uroczystym podsumowaniu po ostatnim etapie konkursu.

17.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

19.Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r., Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych

na potrzeby konkursu fotograficznego „Pory roku w gminie Łapanów”

Ja niżej podpisany(a) …………………………………………………………………….. ….…

zamieszkały(a) ………….………………………………………………………….………

legitymujący(a) się dowodem osobistym …………………………………..………………….

wydanym przez …………………………………………………………………………………………

oświadczam

iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb konkursu fotograficznego „Pory roku w gminie Łapanów” organizowanego przez Centrum Kultury Gminy Łapanów, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póz. zm.).

 

……………………………………………………

(miejscowość, data) (podpis)

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

………………, dnia …………………2011 r.

…………………………………….…………

Imię i nazwisko

………………………………..…..…………

Adres

………………………………..……..………

PESEL

OŚWIADCZENIE – ZGŁOSZENIE

Niniejszym udzielam Organizatorowi bezterminowego zezwolenia na nieodpłatne wykorzystywanie niżej wymienionych zdjęć do celów statutowych, promocyjnych i w publikacjach (niekomercyjnych) z podaniem informacji, kto jest ich autorem. Zezwolenie dotyczy następujących zdjęć:

1. …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie oświadczam, że jestem autorem w/w zdjęć i posiadam do nich pełne prawa autorskie oraz prawa do dysponowania nimi.

 

…………………………………………Czytelny podpis

admin