RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów z siedzibą 32-740 Łapanów 10.

2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Pani/Pana, uczestnika i opiekuna prawnego uczestnika* dane osobowe w celu:

a) organizacji zajęć, warsztatów, wycieczek i innych aktywności (usług) oferowanych przez Centrum Kultury Gminy Łapanów, (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b, c RODO oraz ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświatowym),           
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, w/w rozporządzenia   
c) ewentualnego wykorzystania wizerunku uczestnika (np. w formie zdjęć lub materiału audiowideo z przebiegu zajęć lub wycieczek) na stronie internetowej Centrum Kultury Gminy Łapanów lub w mediach społecznościowych (np. Facebook) – wyłącznie na podstawie zgody udzielonej nam przez uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika* (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 2 odbiorcami Pani/Pana oraz uczestnika i opiekuna prawnego uczestnika* danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Centrum Kultury Gminy Łapanów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łapanów.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana, uczestnika i opiekuna prawnego uczestnika* danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

– prawo wglądu, dostępu do treści danych, ich sprostowania,

– prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,

–  prawo do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody i o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

– jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, na podstawie złożenia stosownego pisma do administratora danych osobowych,

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w zajęciach, warsztatach, wycieczkach i innych aktywnościach (usługach) oferowanych przez Centrum Kultury Gminy Łapanów. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia w nich udziału.

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Centrum Kultury Gminy Łapanów z siedzibą: 32-740 Łapanów 10 to: e-mail: iod@lapanow.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

*dotyczy rodzica/opiekuna prawnego w przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia